Австрия

< Назад

Осиновителната процедура в България стъпка по стъпка:

Австрийското законодателство не въвежда задължението кандидат-осиновителите да ползват услугите на акредитирани организации. Кандидатите биха могли да се обърнат за съдействие или към акредитиран посредник или към провинциалния централен орган. Когато в процедурата не участва акредитиран посредник, функциите по посредничество се изпълняват от провинциалните централни органи.

 1. Акредитираната организация или компетентният централен орган изпраща на Национална асоциация „Семейство“ досието на кандидат-осиновителите с всички изискуеми документи за регистрацията;
 2. След като досието е получено и преведено, нашият екип изготвя молба и депозира досието заедно с нея в българското Министерство на правосъдието. Кандидатите се вписват в регистъра, който представлява списък на активно чакащите кандидат-осиновители. Вписването се случва в двумесечен срок от получаване на документите от Национална асоциация „Семейство“, стига същите да са в изискуемата от закона форма.
 3. Периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече от момента на вписване в регистъра и варира във всеки отделен случай. Той зависи от децата, които могат да бъдат осиновени в момента (например възраст, пол, здравословно състояние) и кандидат-осиновителите, чакащи предложения (техните общи предпочитания, желана възраст, брой кандидати).
 4. Съветът по международно осиновяване разглежда кандидатурите по реда на тяхното вписване и свързва децата с подходящите за тях кандидати. След като бъде отправено предложение за осиновяване се изготвя пакет от документи, наречен „предложения“ и същите биват предоставени на Национална асоциация „Семейство“, която подсигурява превод и ги препраща към партньорската организация/компетентния централен орган, които от своя страна ги предоставят на кандидатите. Пакетът включва удостоверение за отправяне на предложение, удостоверение със снимка на детето в цял ръст и подробен доклад за детето, изготвен в съответствие с чл. 16 от Хагската конвенция.
 5. Следващата стъпка е кандидатите да се запознаят с детето. Срещите протичат в рамките на 5 работни дни, през които специалист от нашия екип придружава и предоставя превод и подкрепа на кандидат-осиновителите.
 6. Ако кандидатите откажат да осиновят детето, периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече наново. Те обаче биха могли да запазят позицията си в регистъра, ако не са били информирани за значителни здравословни проблеми при детето, ако характеристиките на предложеното дете не съответстват на заявеното от тях желание и в случай, че са кандидатствали за осиновяването на дете със специални нужди, което впоследствие са решили да не осиновят.
 7. Ако кандидатите се съгласят да осиновят детето те трябва да подпишат необходимите документи, предоставени от Национална асоциация „Семейство“-обикновено докато са още в България. За да продължи процедурата напред, централният орган в Австрия трябва да издаде своето съгласие за продължаване на процедурата.  
 8. След това преписката се изпраща към Софийски градски съд, където адвокат от нашият екип представлява кандидатите, както и извършва всички процесуални действия до влизане в сила на съдебното решение.
 9. След като съдебното решение влезе в сила (7 дни след произнасянето му), НАС подпомага кандидатите със снабдяването с удостоверение за съответствие по чл. 23 от Хагската конвенция, нов акт за раждане и паспорт на детето.
 10. Осиновителите трябва да пътуват до България за да вземат детето си и да финализират процедурата по издаване на паспорт. След издаването на паспорта семейството може да отпътува заедно с детето си.
 11. Национална асоциация „Семейство“ трябва да получи общо четири следосиновителни доклада за развитието и състоянието на детето, всеки изпращан на шест месеца в продължение на 2 години след допускане на осиновяването.

Специфични изисквания с оглед документите за вписване в регистъра, изготвяни за кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в Австрия:

 1. Разрешение за осиновяване - издадено от областния централен орган по местожителство на кандидат-осиновителите под формата на удостоверение за годност, наричано „разрешение за поемане на попечителство над дете“;
 2. Документ, удостоверяващ, че кандидат-осиновителите не са лишени от родителски права, издаден от областния централен орган по местожителство на кандидат-осиновителите под формата на удостоверение или включено под формата на изявление в удостоверението за годност;
 3. Социален доклад за кандидат-осиновителите, изготвен от социален работник към областната служба за социално подпомагане по местожителството на кандидат-осиновителите; Когато социалният доклад е изготвен преди повече от една година, се представя и актуализиран доклад, а при невъзможност - документ, удостоверяващ липсата на промени на описаните в доклада обстоятелства.
 4. Документи за здравословното състояние на осиновяващите, изготвени от лекар, съдържащи оценка на физическото и психическото здраве на лицата въз основа на минали и настоящи заболявания. Документите съдържат и данни относно наличие/липса на хронични заболявания, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и други застрашаващи живота болести и следва да бъдат издадени не по-рано от една година от подаване на молбата за регистрация;
 5. Свидетелства за съдимост за осиновяващите, издадени под формата на справка-извлечение от наказателния регистър за всеки от кандидатите;
 6. Брачно свидетелство- извлечение от брачния регистър, издадено от компетентната служба по гражданско състояние;
 7. Пълномощно от кандидат-осиновителите за Асоциацията;
 8. Декларация за информираност по чл. 20, т. 10 от Наредба № 2/24.10.2014 г.;
 9. Копия от документите за самоличност на кандидат-осиновителите;  

Изисквания спрямо кандидат-осиновителите, предвидени в австрийското законодателство:

Австрийското законодателство допуска кандидатстването както от семейни двойки, така и от самостоятелни кандидат-осиновители. Минималната възраст, която следва да е навършил всеки от кандидат-осиновителите, е 25 години. Максимална възраст не е предвидена. Законодателството изисква наличието на минимална възрастова разлика от 16 години между кандидат-осиновителите и осиновеното дете. Максимална възрастова разлика с осиновеното дете не е законово уредена, но на практика се е наложило изискването тя да не надвишава 45 години. Когато осиновяващите вече имат дете в своя дом, в някои от областите се изисква осиновеното дете да е най-малкото в семейството и да е налице възрастова разлика от най-малко 1 година между децата, както и да се вземат под внимание нагласите на децата в семейството спрямо осиновителния проект. Кандидат-осиновителите следва да разполагат с подходящи жилищни условия, достатъчно финансови ресурси, добро здравословно и психично състояние, известен житейски опит и подходяща социална среда.