Дания

< Назад

Осиновителната процедура в България стъпка по стъпка:

 1. Датската акредитирана организация изпраща на Национална асоциация "Семейство" досието с всички изискуеми документи за регистрацията;
 2. След като досието е получено и преведено, нашият екип изготвя молба и депозира досието заедно с нея в българското Министерство на правосъдието. Кандидатите се вписват в регистъра, който представлява списък на активно чакащите кандидат-осиновители. Вписването се случва в двумесечен срок от получаване на документите от Национална асоциация „Семейство“, стига същите да са в изискуемата от закона форма.
 3. Периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече от момента на вписване в регистъра и варира във всеки отделен случай. Той зависи от децата, които могат да бъдат осиновени в момента (например възраст, пол, здравословно състояние) и кандидат-осиновителите, чакащи предложения (техните общи предпочитания, желана възраст, брой кандидати).
 4. Съветът по международно осиновяване разглежда кандидатурите по реда на тяхното вписване и свързва децата с подходящите за тях кандидати. След като бъде отправено предложение за осиновяване се изготвя пакет от документи, наречен „предложения“ и същите биват предоставени на Национална асоциация „Семейство“, която подсигурява превод и ги препраща към партньорската организация, която от своя страна ги предоставя на кандидатите. Пакетът включва удостоверение за отправяне на предложение, удостоверение със снимка на детето в цял ръст и подробен доклад за детето, изготвен в съответствие с чл. 16 от Хагската конвенция. В случай, че акредитираната организация прецени, че предложеното дете е в рамките на разрешението, тя запитва кандидатите дали приемат да осиновят предложеното им дете. Акредитираната организация трябва да уведоми регионалната държавна администрация за изявлението на кандидатите и в същото време да изпрати на регионалната държавна администрация информацията за детето. При отрицателна преценка на акредитираната организация по отношение на кореспондирането на детето с разрешението, тя трябва да уведоми кандидатите за възможността да кандидатстват за такова изменение на разрешението, което да включи предложеното дете в неговите рамки. Ако кандидатите решат, че желаят да кандидатстват за изменение, акредитираната организация трябва да уведоми регионалната държавна администрация и в същото време да й препрати информацията за детето. Общият съвет е компетентен да прецени, дали да удовлетвори молбата за изменение на разрешението. Регионалната държавна администрация извършва проучването, необходимо за произнасянето на Общия съвет. В случай, че кандидатите не желаят да кандидатстват за изменение на разрешението, акредитираната организация препраща информацията на регионалната държавна администрация. Ако при преценката акредитираната организация счете, че съществуват съмнения относно съответствието на профила на предложеното за осиновяване дете с разрешението на кандидат-осиновителите, тя изпраща документите за детето на Общия съвет, който трябва да се произнесе дали детето отговаря на разрешението. Регионалната държавна администрация уведомява агенцията и кандидат-осиновителите за решението на Общия съвет.
 5. Следващата стъпка е кандидатите да се запознаят с детето. Срещите протичат в рамките на 5 работни дни, през които специалист от нашия екип придружава и предоставя превод и подкрепа на кандидат-осиновителите.
 6. Ако кандидатите откажат да осиновят детето, периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече наново. Те обаче биха могли да запазят позицията си в регистъра, ако не са били информирани за значителни здравословни проблеми при детето, ако характеристиките на предложеното дете не съответстват на заявеното от тях желание и в случай, че са кандидатствали за осиновяването на дете със специални нужди, което впоследствие са решили да не осиновят.
 7. Ако кандидатите се съгласят да осиновят детето те трябва да подпишат необходимите документи, предоставени от Национална асоциация „Семейство“-обикновено докато са още в България. За да продължи процедурата напред, акредитираната организация в Дания трябва да издаде своето съгласие за продължаване на процедурата.  
 8. След това преписката се изпраща към Софийски градски съд, където адвокат от нашият екип представлява кандидатите, както и извършва всички процесуални действия до влизане в сила на съдебното решение.
 9. След като съдебното решение влезе в сила (7 дни след произнасянето му), НАС подпомага кандидатите със снабдяването с удостоверение за съответствие по чл. 23 от Хагската конвенция, нов акт за раждане и паспорт на детето.
 10. Осиновителите трябва да пътуват до България за да вземат детето си и да финализират процедурата по издаване на паспорт. След издаването на паспорта семейството може да отпътува заедно с детето си.
 11. Национална асоциация „Семейство“ трябва да получи общо четири следосиновителни доклада за развитието и състоянието на детето, всеки изпращан на шест месеца в продължение на 2 години след допускане на осиновяването.

 

Кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в Дания набавят следните документи с оглед вписването им в регистъра на кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в чужбина:

 1. Разрешение за осиновяване – издава се под формата на удостоверение за одобрение от Общия съвет по осиновяванията по местожителство на кандидатите.
 2. Документ, удостоверяващ, че кандидат-осиновителите не са лишени от родителски права – издава се от акредитираната организация-посредник при осиновяването;
 3. Социален доклад – изготвя се от оправомощен социален работник към компетентната регионална държавна администрация по местожителство на кандидат-осиновителите;
 4. Актуализиран доклад или документ, удостоверяващ липсата на промени на описаните в доклада обстоятелства – компетентен да издаде такъв документ е оправомощен социален работник към компетентната регионална държавна администрация по местожителство на кандидат-осиновителите;
 5. Документ за здравословното състояние на осиновяващите – издава се от лекар, доктор по медицина;
 6. Документ за съдимост на осиновяващите – издава се от регионалното полицейско поделение по местожителство на кандидатите на база извлечение от Датския централен криминален регистър;
 7. Удостоверение за сключен брак (за семейните кандидати) – издава се от Датската национална църква;
 8. Пълномощно от осиновителите за представляващата ги българска акредитирана организация;
 9. Декларация за информираност на кандидат-осиновителите по чл. 20, т. 10 от Наредба № 2/24.10.2014 г.
 10. Декларация от кандидат-осиновителите относно характеристиките на желаното за осиновяване от тях дете и мотивацията им за осиновяване;

Изисквания спрямо кандидат-осиновителите, предвидени в датското законодателство:

Датските закони позволяват както на самостоятелни кандидати, така и от семейни двойки и двойки, живеещи в условията на регистрирано съжителство да осиновят дете. Брачните двойки могат да осиновяват единствено заедно, освен ако единият съпруг е в неизвестност или поради невменяемост, умствена изостаналост или подобни състояния е неправоспособен. Съпрузите трябва да са живели заедно минимум 2 ½  години, за да могат да кандидатстват за осиновяване, освен ако не са налице специални основания това изискване да не бъде приложено.

Кандидат-осиновителите следва да отговарят на следните задължителни условия: трябва да са навършили минимална възраст от 25 години. При наличие на специални условия, разрешение за осиновяване може да бъде издадено на лице, навършило 18 годишна възраст. Предвидена е минимална възрастова разлика с осиновяваното дете, както следва: разликата трябва да е достатъчно голяма, така че биологично да не е невъзможно осиновителят да е майка или баща на детето. Изискуемата минимална възрастова разлика между осиновяващ и осиновен в този смисъл е 14 години; Предвидени са изключения при наличието на специални обстоятелства, когато независимо от по-малката възрастова разлика осиновяващият се счита за стабилен родител/налице е връзка между него и детето, например осиновяващият, родителят на детето и самото дете са живели заедно като семейство в продължение на години, през което време на осиновяващият се е гледало като на родител на детето. Датското законодателство предвижда и максимална възрастова разлика с осиновяваното дете, както следва: при подаване на молбата възрастта на кандидат-осиновителите не може да надвишава тази на детето с повече от 42 години. От правилото са предвидени и изключения: 1/ кандидатът подава молба за разрешение за осиновяване на дете в разумен период след осиновяването на първо дете; 2/ ако други специални обстоятелства го налагат; 3/ когато осиновяващият осиновява дете на своя съпруг. Когато кандидатите имат вече дете (биологично или осиновено), между него и осиновеното дете трябва да е налице минимална възрастова разлика от 9 месеца, за да може да се спази естествената природна възрастова разлика, съществуваща между децата с общ произход. Кандидат-осиновителите, които кандидатстват за осиновяване за първи път трябва да са преминали през задължителен подготвителен консултативен курс; по преценка на общите съвети, кандидатите, които вече са осиновили  могат да бъдат задължени да посетят отново подготвителния консултативен курс. Кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в Дания могат да кандидатстват за разрешение за осиновяване до навършване на 47-годишна възраст.

 

  Действащ партньор: ДИА-Даниш Интернешънъл Адопшън