Финландия

< Назад

Осиновителната процедура в България стъпка по стъпка:

Лицата с обичайно местопребиваване във Финландия, желаещи да осиновят дете от чужда държава, трябва да се обърнат към общинските социални служби или към акредитирана организация за посредничество при международни осиновявания.

 1. Финландската организация/общинската социална служба изпраща на Национална асоциация "Семейство" досието с всички изискуеми документи за регистрацията;
 2. След като досието е получено и преведено, нашият екип изготвя молба и депозира досието заедно с нея в българското Министерство на правосъдието. Кандидатите се вписват в регистъра, който представлява списък на активно чакащите кандидат-осиновители. Вписването се случва в двумесечен срок от получаване на документите от Национална асоциация „Семейство“, стига същите да са в изискуемата от закона форма.
 3. Периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече от момента на вписване в регистъра и варира във всеки отделен случай. Той зависи от децата, които могат да бъдат осиновени в момента (например възраст, пол, здравословно състояние) и кандидат-осиновителите, чакащи предложения (техните общи предпочитания, желана възраст, брой кандидати).
 4. Съветът по международно осиновяване разглежда кандидатурите по реда на тяхното вписване и свързва децата с подходящите за тях кандидати. След като бъде отправено предложение за осиновяване се изготвя пакет от документи, наречен „предложения“ и същите биват предоставени на Национална асоциация „Семейство“, която подсигурява превод и ги препраща към партньорската организация/общинската социална служба, която от своя страна ги предоставя на кандидатите. Пакетът включва удостоверение за отправяне на предложение, удостоверение със снимка на детето в цял ръст и подробен доклад за детето, изготвен в съответствие с чл. 16 от Хагската конвенция. Партньорската организация/общинската социална служба извършва проверка за съответствие между характеристиките на предложеното дете и профила на кандидат-осиновителите. Едва когато акредитираният посредник се увери, че е налице съответствие, документите от предложението се свеждат до знанието на кандидат-осиновителите. Доставчикът на осиновителни услуги консултира осиновяващите и ги подпомага в организирането на консултации с медицински или други експерти в случай на нужда, както и при обсъждане на решението за осиновяване на предложеното дете.
 5. Следващата стъпка е кандидатите да се запознаят с детето. Срещите протичат в рамките на 5 работни дни, през които специалист от нашия екип придружава и предоставя превод и подкрепа на кандидат-осиновителите.
 6. Ако кандидатите откажат да осиновят детето, периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече наново. Те обаче биха могли да запазят позицията си в регистъра, ако не са били информирани за значителни здравословни проблеми при детето, ако характеристиките на предложеното дете не съответстват на заявеното от тях желание и в случай, че са кандидатствали за осиновяването на дете със специални нужди, което впоследствие са решили да не осиновят.
 7. Ако кандидатите се съгласят да осиновят детето те трябва да подпишат необходимите документи, предоставени от Национална асоциация „Семейство“-обикновено докато са още в България. За да продължи процедурата напред, финландската акредитирана организация/общинската социална служба или по изключение централния орган на Финландия (в случаите, когато Съветът по осиновяване е допуснал осъществяването на осиновителна процедура без участието на акредитиран посредник) трябва да издаде своето съгласие за продължаване на процедурата.  
 8. След това преписката се изпраща към Софийски градски съд, където адвокат от нашият екип представлява кандидатите, както и извършва всички процесуални действия до влизане в сила на съдебното решение.
 9. След като съдебното решение влезе в сила (7 дни след произнасянето му), НАС подпомага кандидатите със снабдяването с удостоверение за съответствие по чл. 23 от Хагската конвенция, нов акт за раждане и паспорт на детето.
 10. Осиновителите трябва да пътуват до България за да вземат детето си и да финализират процедурата по издаване на паспорт и снабдяване с разрешение за влизане на осиновеното дете във Финландия.  Предвидени са две хипотези за допускане влизането и постоянното пребиваване на територията на Финландия на осиновеното дете: 1) Детето влиза в страната с издаден от финландското посолство в изпращащата държава финландски паспорт; 2) Детето напуска държавата си по произход с издаден международен паспорт от изпращащата държава и влиза във Финландия, придружено от своите осиновители. Впоследствие осиновителите депозират молба за разрешение за постоянно пребиваване на детето в страната.Разрешението за постоянно пребиваване на осиновеното дете се издава от Финландските имиграционни служби.
 11. Национална асоциация „Семейство“ трябва да получи общо четири следосиновителни доклада за развитието и състоянието на детето, всеки изпращан на шест месеца в продължение на 2 години след допускане на осиновяването.

 

Кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване във Финландия набавят следните документи с оглед вписването им в регистъра на кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в чужбина:

 1. Разрешение за осиновяване – издава се от Съвета по осиновяване;
 2. Документ, удостоверяващ, че кандидат-осиновителят не е лишен от родителски права – компетентен да издаде документа е доставчика на осиновителни услуги (общинските социални служби и агенциите за осиновяване)
 3. Социален доклад – изготвя се от социален работник към общинските социални служби или служител с подходяща квалификация от лицензираната акредитирана агенция; докладът е валиден за срок от две години, след което подлежи на актуализация; докладът подлежи на актуализиране и при всяка по-значима промяна в обстоятелствата около кандидат-осиновителите;
 4. Актуализиран доклад или документ, удостоверяващ липсата на промени на описаните в доклада обстоятелства – компетентен да издаде документа е същият специалист, който е изготвил първоначалния доклад;
 5. Документ за здравословното състояние на осиновяващите – издава се от лекар, доктор по медицина;
 6. Документ за съдимост на осиновяващите – издава се от Център на юридическия регистър при Министерство на правосъдието на Финландия;
 7. Удостоверение за сключен брак (за семейните кандидат-осиновители) – издава се под формата на справка/извлечение от Системата за информация за населението (Регистър на населението);
 8. Пълномощно от осиновителите за представляващата ги българска акредитирана организация;
 9. Декларация за информираност на кандидат-осиновителите по чл. 20, т. 10 от Наредба № 2/24.10.2014 г.
 10. Декларация от кандидат-осиновителите относно характеристиките на желаното за осиновяване от тях дете и мотивацията им за осиновяване;

Изисквания спрямо кандидат-осиновителите, предвидени във финландското законодателство:

Както несемейно лице, така и съпружеска двойка могат да кандидатстват за осиновяване. Съвместното осиновяване от две лица, които не са съпрузи, е забранено. Съпрузите осиновяват задължително заедно. Изключение от горното изискване се предвижда в следните случаи:а/ единият съпруг осиновява дете на съпруга си; б/ кандидатът осиновява свое дете, което преди това е било осиновено от някого другиго; в/ единият съпруг осиновява сам, в случай че другият съпруг не може да изрази валидно своята воля поради заболяване или инвалидност; г/ единият съпруг осиновява сам, когато местонахождението на другия съпруг е неизвестно;При първите две хипотези законодателството изисква другият съпруг да е дал своето съгласие за планираното осиновяване. Осиновяващият трябва да е навършил възрастта от 25 години, а в случай, че осиновяваното дете е малолетно, осиновяващият не трябва да е на възраст над 50 години. Изключения от това правило се предвиждат:1) когато осиновяваният е дете на съпруга на осиновяващия или собствено дете на осиновяващия, което преди това е било осиновено от някого другиго;2) връзка, сравнима с тази между родител и дете е била установена между осиновяващия и осиновявания;3) налични са други основателни причини, базирани на най-добрия интерес на детето, за допускане на осиновяването. Осиновяване на малолетно дете може да бъде допуснато дори, когато осиновяващият е на 50 или повече години при условие, че осиновяващият не е навършил възрастта от 50 години по време на получаване на предложението за осиновяване. Предвидена е и задължителна възрастова разлика, както следва: При осиновяване на малолетно дете възрастовата разлика между осиновяван и осиновяващ трябва да бъде поне 18 години и не повече от 45 години. Осиновяването може да бъде допуснато без оглед на това дали възрастовата разлика е по-голяма или по-малка от предвидената по-горе, когато:1) осиновяваният е дете на съпруга на осиновяващия или негово собствено дете, което преди това е било осиновено от някого другиго; 2) връзка, сравнима с тази между родител и дете е била установена между осиновяващия и осиновявания; 3) налични са други основателни причини, базирани на най-добрия интерес на детето, за допускане на осиновяването.