Ирландия

< Назад

Осиновителната процедура в България стъпка по стъпка:

Кандидат-осиновителите от Ирландия, желаещи да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина следва да ползват услугите на централния орган,  на акредитирана организация или на Държавната агенция за детето и семейството.

 1. Акредитираната организация/централния орган или Държавната агенция за детето и семейството изпраща на Национална асоциация "Семейство" досието с всички изискуеми документи за регистрацията;
 2. След като досието е получено и преведено, нашият екип изготвя молба и депозира досието заедно с нея в българското Министерство на правосъдието. Кандидатите се вписват в регистъра, който представлява списък на активно чакащите кандидат-осиновители. Вписването се случва в двумесечен срок от получаване на документите от Национална асоциация „Семейство“, стига същите да са в изискуемата от закона форма.
 3. Периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече от момента на вписване в регистъра и варира във всеки отделен случай. Той зависи от децата, които могат да бъдат осиновени в момента (например възраст, пол, здравословно състояние) и кандидат-осиновителите, чакащи предложения (техните общи предпочитания, желана възраст, брой кандидати).
 4. Съветът по международно осиновяване разглежда кандидатурите по реда на тяхното вписване и свързва децата с подходящите за тях кандидати. След като бъде отправено предложение за осиновяване се изготвя пакет от документи, наречен „предложения“ и същите биват предоставени на Национална асоциация „Семейство“, която подсигурява превод и ги препраща към партньорската организация/централния орган. Пакетът включва удостоверение за отправяне на предложение, удостоверение със снимка на детето в цял ръст и подробен доклад за детето, изготвен в съответствие с чл. 16 от Хагската конвенция. Предложението за осиновяване се получава от централния орган на Ирландия или от акредитираната организация, опосредяваща осиновителната процедура. Преди предложението да се сведе до знанието на кандидат-осиновителите, то следва да бъде предварително одобрено от централния орган на Ирландия. За целта органът прави своята преценка, съпоставяйки информацията за детето и неговите нужди с информацията за кандидат-осиновителите от техния доклад за оценка на годността. Ако централният орган не бъде напълно удовлетворен, че предложението е в най-добър интерес на детето, той би могъл да върне обратно документите по предложението към страната по произход, без те изобщо да се свеждат до знанието на кандидат-осиновителите. В случай, че централният орган счита, че така отправеното предложение е подходящо и в интерес на детето, централният орган се свежда до знанието на кандидат-осиновителите директно или чрез посредничещата им акредитирана организация;
 5. Следващата стъпка е кандидатите да се запознаят с детето. Срещите протичат в рамките на 5 работни дни, през които специалист от нашия екип придружава и предоставя превод и подкрепа на кандидат-осиновителите.
 6. Ако кандидатите откажат да осиновят детето, периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече наново. Те обаче биха могли да запазят позицията си в регистъра, ако не са били информирани за значителни здравословни проблеми при детето, ако характеристиките на предложеното дете не съответстват на заявеното от тях желание и в случай, че са кандидатствали за осиновяването на дете със специални нужди, което впоследствие са решили да не осиновят.
 7. Ако кандидатите се съгласят да осиновят детето те трябва да подпишат необходимите документи, предоставени от Национална асоциация „Семейство“-обикновено докато са още в България. За да продължи процедурата напред, централният орган в Ирландия трябва да издаде своето съгласие за продължаване на процедурата.  
 8. След това преписката се изпраща към Софийски градски съд, където адвокат от нашият екип представлява кандидатите, както и извършва всички процесуални действия до влизане в сила на съдебното решение.
 9. След като съдебното решение влезе в сила (7 дни след произнасянето му), НАС подпомага кандидатите със снабдяването с удостоверение за съответствие по чл. 23 от Хагската конвенция, нов акт за раждане и паспорт на детето.
 10. Осиновителите трябва да пътуват до България за да вземат детето си и да финализират процедурата по издаване на паспорт. След издаването на паспорта семейството може да отпътува заедно с детето си.
 11. Национална асоциация „Семейство“ трябва да получи общо четири следосиновителни доклада за развитието и състоянието на детето, всеки изпращан на шест месеца в продължение на 2 години след допускане на осиновяването.

 

Кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в Ирландия набавят следните документи с оглед вписването им в регистъра на кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в чужбина:

 1. Разрешение за осиновяване – документът се издава от централния орган на Ирландия и се нарича декларация за годност и подходящност;
 2. Документ, удостоверяващ, че кандидат-осиновителят не е лишен от родителски права – издава се от централния орган,  на акредитирана организация или на Държавната агенция за детето и семейството след справка в регистрите на Националната полицейска служба на Ирландия;
 3. Социален доклад – издава се от компетентен социален работник към изпълнителната здравна служба или акредитираната организация;
 4. Актуализиран доклад или документ, удостоверяващ липсата на промени на описаните в доклада обстоятелства – компетентен да издаде документа е социален работник към изпълнителната здравна служба или акредитираната организация;
 5. Документ за здравословното състояние на осиновяващите – издава се от лекар, доктор по медицина;
 6. Документ за съдимост на осиновяващите – Издава се от Националната полицейска служба на Ирландия;
 7. Удостоверение за сключен брак (за семейните кандидат-осиновители) – издава се под формата на извлечение от гражданския регистър;
 8. Пълномощно от осиновителите за представляващата ги българска акредитирана организация;
 9. Декларация за информираност на кандидат-осиновителите по чл. 20, т. 10 от Наредба № 2/24.10.2014 г.
 10. Декларация от кандидат-осиновителите относно характеристиките на желаното за осиновяване от тях дете и мотивацията им за осиновяване;

Изисквания спрямо кандидат-осиновителите, предвидени в ирландското законодателство:

Право да осиновят дете имат както съпружески двойки, така и самостоятелни кандидат-осиновители. Двама души могат да осиновят заедно само, ако са съпрузи. Необходимо изискване е съпрузите да живеят заедно. Допустими са следните изключения от последното правило: когато живеят отделно по силата на решение за фактическа раздяла; решение или заповед, издадено в друга държава, но което поражда същия ефект и е признато в страната; съпругът е изоставил кандидат-осиновителя или съпругът е извършил действия, довели до раздялата между съпрузите и разделното им живеене.Всеки кандидат-осиновител следва да е с обичайно местопребиваване в Ирландия, а също и да е живял в страната през последната 1 година преди да кандидатства за осиновяване.  По отношение на възрастта единственото изискване, въведено от ирландското законодателство, е това за минималната възраст, съгласно което всеки кандидат-осиновител (включително и в съпружеска двойка) следва е навършил възрастта от 21 години. Не са предвидени максимална възраст или задължителна възрастова разлика с осиновяваното дете.