Кипър

< Назад

Осиновителната процедура в България стъпка по стъпка:

 1. Кандидатите изготвят и изпращат на Национална асоциация „Семейство“ в изискуемата от закона форма документите, необходими за регистрация, с изключение на разрешението за осиновяване и социалният доклад, които се изпращат на акредитираната орагнизация от Кипърския централен орган;
 2. След като досието е получено и преведено, нашият екип изготвя молба и депозира досието заедно с нея в българското Министерство на правосъдието. Кандидатите се вписват в регистъра, който представлява списък на активно чакащите кандидат-осиновители. Вписването се случва в двумесечен срок от получаване на документите от Национална асоциация „Семейство“, стига същите да са в изискуемата от закона форма.
 3. Периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече от момента на вписване в регистъра и варира във всеки отделен случай. Той зависи от децата, които могат да бъдат осиновени в момента (например възраст, пол, здравословно състояние) и кандидат-осиновителите, чакащи предложения (техните общи предпочитания, желана възраст, брой кандидати).
 4. Съвета по международно осиновяване разглежда кандидатурите по реда на тяхното вписване и свързва децата с подходящите за тях кандидати. След като бъде отправено предложение за осиновяване се изготвя пакет от документи, наречен „предложения“ и същите биват предоставени на Национална асоциация „Семейство“, която подсигурява превод и ги препраща към кандидатите. Пакетът включва удостоверение за отправяне на предложение, удостоверение със снимка на детето в цял ръст и подробен доклад за детето, изготвен в съответствие с чл. 16 от Хагската конвенция.
 5. Следващата стъпка е кандидатите да се запознаят с детето. Срещите протичат в рамките на 5 работни дни, през които специалист от нашия екип придружава и предоставя превод и подкрепа на кандидат-осиновителите.
 6. Ако кандидатите откажат да осиновят детето, периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече наново. Те обаче биха могли да запазят позицията си в регистъра, ако не са били информирани за значителни здравословни проблеми при детето, ако характеристиките на предложеното дете не съответстват на заявеното от тях желание и в случай, че са кандидатствали за осиновяването на дете със специални нужди, което впоследствие са решили да не осиновят.
 7. Ако кандидатите се съгласят да осиновят детето те трябва да подпишат необходимите документи, предоставени от Национална асоциация „Семейство“-обикновено докато са още в България. За да продължи процедурата напред, централният орган на Кипър трябва да издаде своето съгласие за продължаване на процедурата.  
 8. След това преписката се изпраща към Софийски градски съд, където адвокат от нашият екип представлява кандидатите, както и извършва всички процесуални действия до влизане в сила на съдебното решение.
 9. След като съдебното решение влезе в сила (7 дни след произнасянето му), НАС подпомага кандидатите със снабдяването с удостоверение за съответствие по чл. 23 от Хагската конвенция, нов акт за раждане и паспорт на детето.
 10. След като кипърския централен орган даде своето съгласие за продължаване на процедурата компетентната социална служба по местоживеене на кандидатите е отговорна да информира кипърските имиграционни служби за това, че детето ще може да влезе и да пребивава постоянно в приемащата държава. Тази процедура се извършва преди осиновяващите да влязат с детето в Кипър. След като социалните служби уведомят имиграционните служби, осиновяващите са свободни да влязат с осиновеното си дете в Кипър, а то да пребивава постоянно в страната въз основа на решението на централният орган. Осиновителите следва да предадат копие от удостоверението по чл. 17 „с“, издадено от кипърския централен орган и копие от удостоверението по чл. 23 от ХК, издадено от българския централен орган на служителя Миграционната служба в пропускателния пункт при влизането си в Кипър.
 11. Осиновителите трябва да пътуват до България за да вземат детето си и да финализират процедурата по издаване на паспорт. След издаването на паспорта семейството може да отпътува заедно с детето си.
 12. Национална асоциация „Семейство“ трябва да получи общо четири следосиновителни доклада за развитието и състоянието на детето, всеки изпращан на шест месеца в продължение на 2 години след допускане на осиновяването.

Специфични изисквания с оглед документите за вписване в регистъра, изготвяни за кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в Кипър:

 1. Разрешение за осиновяване, издадено от Министерство на труда и социалното осигуряване, Служби за социални грижи в Никозия;
 2. Документ, удостоверяващ, че кандидат-осиновителите не са лишени от родителски права, издаден от правната служба на Република Кипър;
 3. Социален доклад за кандидат-осиновителите, издаден от от областната служба за социални грижи към Отдел «Обществено осигуряване» в района на местожителството на кандидатите и заверен от Министерство на на труда и социалното осигуряване, Служби за социални грижи в Никозия; Когато социалният доклад е изготвен преди повече от една година, се представя и актуализиран доклад, а при невъзможност - документ, удостоверяващ липсата на промени на описаните в доклада обстоятелства.
 4. Декларация от осиновяващите относно характеристиките на детето, което желаят да осиновят, в съответствие с разрешението за осиновяване, и мотивите относно осиновяването.
 5. Документи за здравословното състояние на осиновяващите, изготвени от лекар, съдържащи оценка на физическото и психическото здраве на лицата въз основа на минали и настоящи заболявания. Документите съдържат и данни относно наличие/липса на хронични заболявания, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и други застрашаващи живота болести и следва да бъдат издадени не по-рано от една година от подаване на молбата за регистрация;
 6. Свидетелства за съдимост (удостоверения за чисто криминално досие), издадени от Министерство на правосъдието и обществения ред – Кипърска полиция;
 7. Удостоверение за сключен брак, издадено от компетентната митрополия в Кипър;
 8. Пълномощно от кандидат-осиновителите за Национална асоциация „Семейство“;
 9. Копия на документите за самоличност на кандидат-осиновителите;

Изисквания спрямо кандидат-осиновителите, предвидени в кипърското законодателство:

Съгласно кипърското законодателство право да кандидатстват за осиновяване имат както семейни двойки, така и самостоятелни кандидат-осиновители. Кандидат-осиновителите следва да са кипърски граждани и да пребивават на територията на страната. Допустимо е кандидати, които не са кипърски граждани, да подадат молба за осиновяване пред компетентния кипърски орган при наличие на една от следните предпоставки:

 • поне единият от двамата да е живял в Кипър през последните две години преди подаване на молбата или
 • поне единият от молителите да е със статут на постоянно пребиваващ чужденец на територията на Кипър.

Минималната възраст, която трябва да са навършили желаещите да осиновят е 25 години. Законодателството предвижда две отклонения от горното изискване:

 • в случай на осиновяване от съпрузи, когато поне единият от двамата е навършил 25 години;
 • в случай на осиновяване от съпрузи, когато единият от тях е навършил 21 години и е роднина на осиновявания;