Нова Зеландия

< Назад

Осиновителната процедура в България стъпка по стъпка:

Осиновителните процедури на кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в Нова Зеландия винаги следва да се опосредяват от акредитиран посредник. Кандидат-осиновителите трябва да работят с акредитирана организация, ако желаят да осиновят дете от държава по произход, в която Отделът «Детето, младежта и семейството» към Министерство на социалното развитие на Нова Зеландия не предоставя посреднически услуги за осиновяване и за която акредитираната организация има лиценз за работа.

 1. Централният орган изпраща досието на кандидат-осиновителите с всички изискуеми документи за регистрацията;
 2. След като досието е получено и преведено, нашият екип изготвя молба и депозира досието заедно с нея в българското Министерство на правосъдието. Кандидатите се вписват в регистъра, който представлява списък на активно чакащите кандидат-осиновители. Вписването се случва в двумесечен срок от получаване на документите от Национална асоциация „Семейство“, стига същите да са в изискуемата от закона форма.
 3. Периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече от момента на вписване в регистъра и варира във всеки отделен случай. Той зависи от децата, които могат да бъдат осиновени в момента (например възраст, пол, здравословно състояние) и кандидат-осиновителите, чакащи предложения (техните общи предпочитания, желана възраст, брой кандидати).
 4. Съветът по международно осиновяване разглежда кандидатурите по реда на тяхното вписване и свързва децата с подходящите за тях кандидати. След като бъде отправено предложение за осиновяване се изготвя пакет от документи, наречен „предложения“ и същите биват предоставени на Национална асоциация „Семейство“, която подсигурява превод и ги препраща към партньорската организация. Пакетът включва удостоверение за отправяне на предложение, удостоверение със снимка на детето в цял ръст и подробен доклад за детето, изготвен в съответствие с чл. 16 от Хагската конвенция. При получаване на предложението новозеландският централен орган следва най-напред да го провери и да даде своето първоначално одобрение, преди то да бъде сведено до знанието на кандидат-осиновителите. Предложението трябва да съответства на условията, при които кандидатите са оценени за подходящи и годни осиновители. Предложението следва да е в най-добър интерес на детето, както и характеристиките на детето следва да съответстват на очакванията и способностите на кандидат-осиновителите. В случай, че централният орган реши, че предложението не е съответно на профила на кандидатите, той информира осиновяващите писмено, ведно с мотивите за своето решение. След първоначалното одобрение от страна на централния орган, предложението се изпраща на кандидат-осиновителите чрез представляващата ги акредитирана организация. Министерство на социалното развитие на Нова Зеландия предоставя услугите на лекар, който би могъл да консултира кандидат-осиновителите при нужда. Осиновяващите също така са свободни да търсят услугите и на външни, независими педиатри/специалисти.
 5. Следващата стъпка е кандидатите да се запознаят с детето. Срещите протичат в рамките на 5 работни дни, през които специалист от нашия екип придружава и предоставя превод и подкрепа на кандидат-осиновителите.
 6. Ако кандидатите откажат да осиновят детето, периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече наново. Те обаче биха могли да запазят позицията си в регистъра, ако не са били информирани за значителни здравословни проблеми при детето, ако характеристиките на предложеното дете не съответстват на заявеното от тях желание и в случай, че са кандидатствали за осиновяването на дете със специални нужди, което впоследствие са решили да не осиновят.
 7. Ако кандидатите се съгласят да осиновят детето те трябва да подпишат необходимите документи, предоставени от Национална асоциация „Семейство“-обикновено докато са още в България. За да продължи процедурата напред, съответният централен орган на Нова Зеландия трябва да издаде своето съгласие за продължаване на процедурата.  
 8. След това преписката се изпраща към Софийски градски съд, където адвокат от нашият екип представлява кандидатите, както и извършва всички процесуални действия до влизане в сила на съдебното решение.
 9. След като съдебното решение влезе в сила (7 дни след произнасянето му), НАС подпомага кандидатите със снабдяването с удостоверение за съответствие по чл. 23 от Хагската конвенция, нов акт за раждане и паспорт на детето.
 10. Осиновителите трябва да пътуват до България за да вземат детето си и да финализират процедурата по издаване на разрешение за влизане на осиновеното дете в Нова Зеландия. Съгласието детето да влезе и пребивава постоянно на територията на приемащата държава се издава от Имиграционните служби на Нова Зеландия и Департамента по вътрешни работи. Важно изискване е децата, които се осиновяват от новозеландски граждани да бъдат одобрени за новозеландско гражданство преди да отпътуват за приемащата държава. Съществуват два начина, по които осиновеното дете да влезе в приемащата държава: 1/с международен паспорт, издаден от държавата по произход и новозеландска виза, допускаща детето да остане в страната за срок от максимум 6 месеца, при условие, че Департаментът по вътрешни работи потвърди, че не са налице очевидни пречки детето да получи новозеландско гражданство и е представен акт за раждане на детето, от който е видно гражданството на осиновителите; 2/ с новозеландски паспорт, за чието издаване обаче детето следва да е получило новозеландско гражданство;
 11. Национална асоциация „Семейство“ трябва да получи общо четири следосиновителни доклада за развитието и състоянието на детето, всеки изпращан на шест месеца в продължение на 2 години след допускане на осиновяването.

Специфични изисквания с оглед документите за вписване в регистъра, изготвяни за кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в Нова Зеландия:

 

 1. Разрешение за осиновяване – издава се под формата на одобрение за осиновяване от централния орган на Нова Зеландия;
 2. Документ, удостоверяващ, че кандидат-осиновителят не е лишен от родителски права – компетентен да издаде такъв документ е Отдел «Детето, младежта и семейството» към Министерство на социалното развитие на Нова Зеландия;
 3. Социален доклад – изготвя се от регистриран осиновителен социален работник към Отдел «Детето, младежта и семейството» или към акредитираната организация «Адопшън Фърст Степс»;
 4. Актуализиран доклад или документ, удостоверяващ липсата на промени на описаните в доклада обстоятелства – компетентен да издаде такъв доклад/документ е регистриран осиновителен социален работник към Отдел «Детето, младежта и семейството» или към акредитираната организация «Адопшън Фърст Степс»;
 5. Документ за здравословното състояние на осиновяващите – издава се от лекар, доктор по медицина; документът не е ограничен със срок на валидност;
 6. Документ за съдимост на осиновяващите – издава се под формата на удостоверение за криминално минало от Съдебния отдел към Министерство на правосъдието на Нова Зеландия;
 7. Удостоверение за сключен брак (за семейните кандидат-осиновители) – издава се под формата на извлечение от брачния регистър на Нова Зеландия;
 8. Пълномощно от осиновителите за представляващата ги българска акредитирана организация;
 9. Декларация за информираност на кандидат-осиновителите по чл. 20, т. 10 от Наредба № 2/24.10.2014 г.
 10. Декларация от кандидат-осиновителите относно характеристиките на желаното за осиновяване от тях дете и мотивацията им за осиновяване;

Изисквания спрямо кандидат-осиновителите, предвидени в новозеландското законодателство:

Допустимо е кандидатстването както от семейни двойки, така и от самостоятелни кандидати. Семейните двойки следва да отговарят на изискването за продължителност на брака, в случай че такова е въведено в държавата по произход. Самостоятелни кандидати и еднополови семейни двойки могат да кандидатстват само в държави, които биха приели тяхната осиновителна кандидатура. Кандидатите следва да са навършили минималната възраст от 25 години и да са най-малко с 20 години по-възрастни от осиновеното дете. Когато кандидатстват за осиновяването на дете със специални нужди, кандидатите следва да представят доказателство за своята способност да обгрижват тези нужди.Когато осиновяващите вече имат деца в семейството (независимо дали биологични или осиновени) те трябва да отговарят на допълнителни критерии: ако възрастта на детето в семейството го позволява, то трябва да премине през независима консултация за проверка на неговите възгледи относно разширяването на семейството посредством международно осиновяване.