Португалия

< Назад

Осиновителната процедура в България стъпка по стъпка:

 

 1. Португалската организация изпраща на Национална асоциация "Семейство" досието с всички изискуеми документи за регистрацията;
 2. След като досието е получено и преведено, нашият екип изготвя молба и депозира досието заедно с нея в българското Министерство на правосъдието. Кандидатите се вписват в регистъра, който представлява списък на активно чакащите кандидат-осиновители. Вписването се случва в двумесечен срок от получаване на документите от Национална асоциация „Семейство“, стига същите да са в изискуемата от закона форма.
 3. Периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече от момента на вписване в регистъра и варира във всеки отделен случай. Той зависи от децата, които могат да бъдат осиновени в момента (например възраст, пол, здравословно състояние) и кандидат-осиновителите, чакащи предложения (техните общи предпочитания, желана възраст, брой кандидати).
 4. Съвета по международно осиновяване разглежда кандидатурите по реда на тяхното вписване и свързва децата с подходящите за тях кандидати. След като бъде отправено предложение за осиновяване се изготвя пакет от документи, наречен „предложения“ и същите биват предоставени на Национална асоциация „Семейство“, която подсигурява превод и ги препраща към партньорската организация, която от своя страна ги предоставя на кандидатите. Пакетът включва удостоверение за отправяне на предложение, удостоверение със снимка на детето в цял ръст и подробен доклад за детето, изготвен в съответствие с чл. 16 от Хагската конвенция.
 5. Следващата стъпка е кандидатите да се запознаят с детето. Срещите протичат в рамките на 5 работни дни, през които специалист от нашия екип придружава и предоставя превод и подкрепа на кандидат-осиновителите.
 6. Ако кандидатите откажат да осиновят детето, периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече наново. Те обаче биха могли да запазят позицията си в регистъра, ако не са били информирани за значителни здравословни проблеми при детето, ако характеристиките на предложеното дете не съответстват на заявеното от тях желание и в случай, че са кандидатствали за осиновяването на дете със специални нужди, което впоследствие са решили да не осиновят.
 7. Ако кандидатите се съгласят да осиновят детето те трябва да подпишат необходимите документи, предоставени от Национална асоциация „Семейство“-обикновено докато са още в България. За да продължи процедурата напред, Министерство на труда и социалното осигуряване на Португалия трябва да издаде своето съгласие за продължаване на процедурата.  След това ние ще представим документите в Министерство на правосъдието с оглед издаване на окончателно съгласие от министъра на правосъдието.
 8. След това преписката се изпраща към Софийски градски съд, където адвокат от нашият екип представлява кандидатите, както и извършва всички процесуални действия до влизане в сила на съдебното решение.
 9. След като съдебното решение влезе в сила (7 дни след произнасянето му), НАС подпомага кандидатите със снабдяването с удостоверение за съответствие по чл. 23 от Хагската конвенция, нов акт за раждане и паспорт на детето.
 10. Осиновителите трябва да пътуват до България за да вземат детето си и да финализират процедурата по издаване на паспорт. След издаването на паспорта семейството може да отпътува заедно с детето си.
 11. Национална асоциация „Семейство“ трябва да получи общо четири следосиновителни доклада за развитието и състоянието на детето, всеки изпращан на шест месеца в продължение на 2 години след допускане на осиновяването.

 

Кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в Португалия набавят следните документи с оглед вписването им в регистъра на кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в чужбина:

 1. Решение за избор на кандидат-осиновител, издадено от областния център за социално осигуряване, изготвил социалното проучване;
 2. Документ, удостоверяващ, че кандидат-осиновителите не са лишени от родителски права, издаден от акредитираната организация- посредник;
 3. Социален доклад за кандидат-осиновителите, изготвен от от социален работник към областния център за социално осигуряване по местожителство на кандидатите; Когато социалният доклад е изготвен преди повече от една година, се представя и актуализиран доклад, а при невъзможност - документ, удостоверяващ липсата на промени на описаните в доклада обстоятелства.
 4. Документи за здравословното състояние на осиновяващите, изготвени от лекар, съдържащи оценка на физическото и психическото здраве на лицата въз основа на минали и настоящи заболявания. Документите съдържат и данни относно наличие/липса на хронични заболявания, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и други застрашаващи живота болести и следва да бъдат издадени не по-рано от една година от подаване на молбата за регистрация;
 5. Свидетелства за съдимост, издадени от Главна дирекция „Правосъдна администрация“ към португалското Министерство на правосъдието;
 6. Брачно свидетелство – издадено под формата на сертификат от съответния регистър по гражданско състояние;
 7. Пълномощно от кандидат-осиновителите за Национална асоциация „Семейство“;
 8. Декларация за информираност по чл. 20, т. 10 от Наредба № 2/24.10.2014 г.;
 9. Копия от документите за самоличност на кандидат-осиновителите;

 

Изисквания спрямо кандидат-осиновителите, предвидени в португалското законодателство:

 • - могат да осиновяват лица, които имат сключен граждански брак и са били женени в продължение на поне 4 години, без помежду им да съществуват отношения на фактическа раздяла, като възрастта и на двамата трябва да бъде не по-ниска от 25 години.
 • - несемейно лице, желаещо да осинови дете трябва да е навършило 30 години. В случай, че се касае за осиновяване на дете на съпруг, самостоятелният осиновител трябва да е навършил 25 години.
 • - Само лица, които са на възраст под 50 години към датата на поверяване на детето, могат да осиновят чрез пълно осиновяване. Горното ограничение не се прилага в случаите на осиновяване на дете на съпруг.

Въведено е изискване за максимална възрастова разлика между осиновителя и осиновеното дете, която не трябва да надвишава 50 години. По изключение, възрастовата разлика може да превишава горната граница, ако важни причини го налагат, например при осиновяване на деца с общ произход, като разликата по отношение на едно или няколко от тях надвишава 50 години. Изискването за максимална възрастова разлика не е приложимо в случаите на осиновяване на дете на съпруг.

 

Действащ партньор: Бейм Ме Кереш