Етични правила

ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ  ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ МЕЖДУНАРОДНИ ОСИНОВЯВАНИЯ ОТ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ „СЕМЕЙСТВО“

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Тези правила определят етичните принципи и правила на поведение на членовете и специалистите в сдружение Национална асоциация „Семейство“ (Сдружението).
 2. Основната цел на тези правила е изграждане на обща  служебна култура сред специалистите и членовете на Сдружението и постигане на професионално етично поведение в тяхната работа.
 3. Настоящите принципи и правила на поведение за поведение имат задължителен характер за членовете и специалистите в Сдружението.      

 

ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ

 1. Членовете и специалистите в Сдружението изпълняват своите права и задължения в услуга на гражданското общество, като спазват и защитават правата, законните интереси и свободи на гражданите с особено внимание към децата.
 2. Членовете и специалистите в Сдружението се ръководят от международните и вътрешни закони и законосъобразните актове на органите на държавната власт, както и от висшия интерес на децата.
 3. Членовете и специалистите в Сдружението следват поведение, основаващо се на принципите на законност, лоялност, безпристрастност и отговорност.
 4. Във всичките си дейности  членовете и специалистите на Сдружението следва да не осъществяват дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.
 5. С поведението си членовете и специалистите в Сдружението следва да работят за издигане престижа на името на Сдружението, като синоним на висок професионализъм и качествени услуги.
 6. Членовете и специалистите в Сдружението не участват в прояви, които биха могли да накърнят престижа на Сдружението и колегите им.
 7. Членовете и специалистите в Сдружението избягват да имат делови отношения, които са противозаконни или биха могли да се разглеждат като неетични.
 8. Членовете и специалистите в Сдружението избягват всякакви контакти, които биха могли да доведат до конфликт на интереси.
 9. Всеки член и специалист в Сдружението изпълнява законосъобразно и целесъобразно своите задължения с оглед на най-отговорното използване на поверените средства и опазване на имуществото на Сдружението.
 10. Членовете и специалистите в Сдружението следват етичните принципи и правила на поведение не само при изпълнение на ежедневните си служебни задължения, но и в своя обществен и личен живот.
 11. Членовете и специалистите в Сдружението следва да не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с морала и добрите нрави.
 12. Членовете и специалистите в Сдружението следва да не допускат да бъдат поставени във финансова или друга зависимост, която да повлияе върху безпристрастното, професионално и непредубедено изпълнение на служебните им задължения.

 

ПРИНЦИПИ НА РАБОТА

 1. Във взаимоотношенията с колегите си всеки член или специалист в Сдружението се ръководи от принципите на коректност, етичност, почтеност, лоялност, сътрудничество и взаимно уважение.
 2. Всеки член или специалист в Сдружението работи за  утвърждаване на собствения, на колегите си и на Сдружението авторитет;
 3. Всеки член или специалист в Сдружението изпълнява задълженията си, като съгласува и отчита резултатите с председателя на Сдружението и изпълнява поставените задачи по указания начин и срок.
 4. Всеки член или специалист в Сдружението е длъжен да работи отговорно и да си взаимодейства с другите членове или специалисти за постигане на поставените цели и задачи.
 5. Всеки член или специалист има право да инициира предложения и идеи, да  подпомага вземането на решения на по-високо ниво чрез анализи, мнения, препоръки и предложения.
 6. Членовете и специалистите следва да обменят информация с колегите си относно дейността на Сдружението като цяло и с оглед повишаване на професионалната си информираност.
 7. Членовете и специалистите не пречат на колегите си да изпълняват служебните си задължения.
 8. Членовете и специалистите работят конструктивно, законосъобразно и добросъвестно като членове на екип.
 9. Членовете и специалистите не извършват действия, които биха злепоставили, уронили достойнството, престижа или професионализма на колегите им или на Сдружението.
 10. Членовете и специалистите трябва да подкрепят и насърчават своите колеги в изпълнение на етичните принципи и правила на поведение в Сдружението.
 11. Работещите по трудово правоотношение в Сдружението отговарят за спазването на трудовата дисциплина - за явяването си на работа и напускане на работното място в определеното работно време, като го използват изцяло за изпълнение на възложените им задължения.
 12. Работещите по трудово правоотношение в Сдружението отговарят за явяването си на работа в състояние, което им позволява да изпълняват служебните си задължения, съгласно изискванията.
 13. Напускането на работното място за изпълнение на служебни задължения извън офиса на Сдружението, обучение и др. или при лична необходимост в определеното работно време, се извършва задължително след съгласуване с председателя на Сдружението, а в негово отсъствие - с упълномощен от него член/специалист на Сдружението.

 

ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ

 1. За осъществяване на дейността по посредничество при международно осиновяване членовете на управителния орган и работещите в Сдружението, следва да притежават морални качества, подготовка и опит в областта на услугите за деца и международното осиновяване.
 2. Членовете на управителния орган и служителите нямат право да работят в специализирана институция или социална услуга от резидентен тип за деца или в териториално поделение на Агенцията за социално подпомагане.
 3. Работещите в Сдружението са длъжни да упражняват добросъвестно правата и задълженията си и с поведението си да са достойни за уважение в обществото.
 4. Работещите в Сдружението дължат лоялност и уважение към клиентите и партньорските организации при осъществяване на дейността.
 5. Работещите в Сдружението са длъжни да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод дейността, която осъществяват или са осъществявали в Сдружението.
 6. С оглед изискването за конфиденциалност и поверителност, работещите в Сдружението са длъжни да не сключват договор за управление, граждански или трудов договор с друга акредитирана по чл. 116 от СК организация най-малко за срок от две години след прекратяване на съществуващия им договор, освен ако в същия не е уредено друго.
 7. Работещите в Сдружението са длъжни да защитават личните данни при спазване разпоредбите на Инструкция № 1/28.09.2009 г. за вътрешните правила за технически и организационни мерки и вида защита при обработване на лични данни в Национална асоциация “Семейство”.
 8. Работещите в Сдружението изпълняват задълженията си законосъобразно, точно и навременно, в нормативно определените срокове.
 9. Работещите в Сдружението следва да се стремят непрекъснато към повишаване на професионалната си квалификация и лична компетентност, да повишават знанията и уменията си, изисквани при изпълнение на заеманата от тях длъжност, чрез различни форми на обучение и самообучение, участие в национални и международни форуми, проучване и изучаване на практики в областта, да развиват нивото на професионализъм в изпълнение на основните си задължения и да споделят опита си.
 10. Работещите в Сдружението следва да основават практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.
 11. Работещите в Сдружението следва да разбират и уважават уникалните качества  и потенциала на всяко дете.
 12. Работещите в Сдружението следва да подкрепят правото на всяко детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.
 13. Работещите в Сдружението следва да зачитат достойнството на всеки кандидат-осиновител, неговата култура, обичаи, език и убеждения;
 14. Работещите в Сдружението следва да информират кандидат-осиновителите за всичко, отнасящо се до детето (особено по отношение на здравословното състояние и развитието му);
 15. Работещите в Сдружението следва да предприемат необходимото с оглед информираността на кандидат-осиновителите за начина, по който се отглежда и възпитава  детето.
 16. Работещите в Сдружението не следва да използват отношенията с кандидат-осиновителите за лично облагодетелстване.
 17. В случай на конфликт между интересите на детето и кандидат-осиновителите, работещите в Сдружението следва да действат в най-добър интерес на детето, при пълно и коректно информиране на осиновителите за върховенството на интереса на детето.
 18. Работещите в Сдружението са длъжни активно да подпомагат и съдействат на органите на държавната власт при осъществяване на техните правомощия.
 19. Работещите в Сдружението следва да работят за подобряване на сътрудничеството и взаимодействието между държавните институции и акредитираните организации,  особено с тези, имащи отношение към благополучието на децата и семейството.

 

Настоящите етични принципи и правила на поведение при осъществяване на посредничеството при международни осиновявания, задължителни за членовете и лицата, които работят в Сдружение Национална асоциация „Семейство“, са приети и утвърдени на заседание на УС на Сдружение Национална асоциация „Семейство“ на 27.11.2014 г.