Осиновителна процедура

Процедурата по международно осиновяване в Република България се осъществява в изпълнение на законовите разпоредби, предвидени в Семейния кодекс на Република БългарияГражданско-процесуалния кодекс на Република България, Наредба № 2/24.10.2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и  прекратяване на дейността на акредитираните организации и Наредба № 3/24.10.2014 г. за условията и реда за воденето на регистрите при международно осиновяване и даването на съгласие от министъра на правосъдието.

 

Процедурата протича в следните етапи:

 1. Изискуемите документи за вписване на кандидат-осиновителите в регистъра се изпращат до Национална асоциация „Семейство“.
 2. След получаване на всички документи в изискуемата от закона форма, досието се превежда и легализира и се депозира в Министерство на правосъдието, ведно с молба за вписване в регистъра, изготвена от Национална асоциация „Семейство“. Вписването в регистъра се извършва в едномесечен срок от представяне на всички необходими документи в изискуемата от закона форма.
 3. От момента на вписването в регистъра стартира периодът на чакане за получаване на предложение. Този период варира във всеки отделен случай и зависи от характеристиките на децата, които могат да бъдат осиновени във всеки един момент (например възраст, пол, здравословно състояние) и кандидатите, вписани в регистъра (техните общи предпочитания, желана възраст и общ брой на депозирани кандидатури);
 4. Съветът по международно осиновяване при Министерство на правосъдието разглежда кандидатурите по реда на вписването им в регистъра и предлага конкретни деца на кандидатите, които счита за най-подходящи осиновяващи за тях. Когато бъде отправено предложение за осиновяване Национална асоциация „Семейство“ получава комплект от документи (удостоверение по чл. 17 от Хагската конвенция, удостоверение за идентичност на детето със снимка в цял ръст и подробен доклад за детето, изготвен в съответствие с изискванията на чл. 16 от Хагската конвенция);
 5. Следващата стъпка в процедурата е пътуването на кандидат-осиновителите за провеждане на срещи с детето. Контактът с детето се провежда в рамките на пет дни (или по-кратък при наличие на специални обстоятелства). По време на контакта кандидат-осиновителите са придружени от специалист на сдружението, който превежда на съответния език,  подпомага осиновяващите и ги консултира при вземане на решение за изразяване на съгласие или отказ за осиновяване на определеното дете.
 6. Ако кандидат-осиновителите откажат да осиновят детето, периодът на чакане започва отново. Те обаче могат да запазят поредността си в регистъра, по решение на Съвета за международно осиновяване, при мотивиран отказ от осиновяване поради здравословни проблеми на детето, за които осиновяващите не са били информирани, или при несъответствие на предложението със заявените от тях характеристики за дете.
 7. Когато кандидат-осиновителите са съгласни да осиновят детето те трябва да подпишат съответните документи, изискуеми съгласно законодателството и подготвени от НА „Семейство“, обикновено още докато са в България. 
 8. След като кандидатите се съгласят да осиновят предложеното им дете в България трябва да бъде получено и удостоверението за съгласие за продължаване на процедурата по чл. 17 „с“ от Хагската конвенция от чуждестранния централен орган.
 9. Документите се депозират в Министерство на правосъдието, за да може министърът на правосъдието да разгледа случая и да даде своето окончателно съгласие за продължаване на процедурата.
 10. Следващата стъпка е досието на кандидатите да бъде изпратено в Софийски градски съд, където адвокат към сдружението представлява кандидат-осиновителите в съдебната процедура и извършва всички процесуални действия до влизане в сила на съдебното решение.
 11. След като съдебното решение стане окончателно (7 дни след произнасянето му в съдебно заседание) Национална асоциация „Семейство“ предприема необходимите действия за снабдяване на детето с нов акт за раждане и удостоверение за съответствие съгласно чл. 23 от Хагската конвенция, както и започва подготвителните действия за предстоящото кандидатстване за задграничен паспорт на детето.
 12. Последната стъпка в процедурата е пътуването на осиновителите до България за вземане на детето и финализиране на процедурата по издаване на паспорт (гражданство/виза) на осиновеното дете.
 13. Национална асоциация „Семейство“ следва да получава по един следосиновителен доклад за осиновеното дете на всеки шест месеца в продъжение на четири години след финализиране на осиновяването.

 

Спецификите във връзка с хода на осиновителната процедура, необходимите документи и изискванията към кандидат-осиновителите, характерни за всяка от държавите са посочени при индивидуалното представяне на програмата за съответната държава.

 

Специални мерки за осиновяване

Специалните мерки уреждат програмата за осиновяване на деца със специални нужди и на по-висока възраст. Правната рамка на програмата се съдържа в чл. 40 от Наредба № 3/24.10.2014 г.

Министерство на правосъдието публикува ежемесечно подробен списък на децата, за които се предприемат специалните мерки. Списъкът е на български език и съдържа информация за здравословното и развитийно състояние на децата и техния социален статус. Списъкът не съдържа лични данни за децата.

В програмата за осиновяване на деца по специалните мерки могат да кандидатстват както регистрирани, така и нерегистрирани кандидат-осиновители. За целта кандидатите следва да подготвят съответната документация за кандидатстване и да я изпратят на Национална асоциация „Семейство“.

Молбата за осиновяване се разглежда от Дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“, а при необходимост се представя за разглеждане и на Съвета за международно осиновяване.

При уважаване на молбата на нерегистрираните кандидат-осиновители се предоставя 6-месечен срок, в който да набавят изискуемите за вписване в регистъра документи. Ако в шестмесечния срок кандидатите предоставят завършено социално проучване, тогава биха могли да получат допълнителен 3-месечен срок, за да завършат окомплектоването на своето досие. След депозиране на завършеното досие в Министерство на правосъдието, кандидатите се вписват в регистъра с приоритет, след което молбата се разглежда от Съвета по международно осиновяване

При уважаване на молбата на вписани в регистъра кандидат-осиновители, чийто профил не съответства напълно на характеристиките на детето, което желаят да осиновят, на осиновяващите се предоставя 6-месечен срок, за да приведат годността си във вид, съответстващ на профила на детето. След представяне на необходимите документи в изискуемата от закона форма, молбата на кандидатите се разглежда от Съвета по международно осиновяване.

Когато Съветът уважи молбата за осиновяване на конкретното дете по реда на специалните мерки, Министерство на правосъдието изготвя пакета от документи, съставляващи предложението за осиновяване, които се предоставят на Национална асоциация „Семейство“. Оттам насетне осиновителната процедура следва своя обичаен ход.

 

Съгласно правилата, регулиращи специалните мерки, Национална асоциация „Семейство“ работи с профилите на деца, за които са предприети мерките по реда на чл. 40 от Наредба № 3/2014 г. За всяко дете сдружението събира подробна допълнителна информация, снимков и видео материал, както и други материали, в зависимост от характеристиките на съответното дете. В случай, че кандидат-осиновители имат сериозен интерес към дадено дете, биха могли да задават допълнителни въпроси и да изискат да бъдат организирани допълнителни прегледи/консултации/тестове/интервенции.

 

Изискуеми документи за вписване в регистъра на кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в чужбина

 • Разрешение за осиновяване на дете съгласно правото на държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващия;
 • Документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ, че решението на българския съд за осиновяване ще бъде признато в държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващия, освен в случаите, когато той има обичайно местопребиваване в държава,страна по Хагската конвенция;
 • Документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ, че кандидат-осиновителят не е лишен от родителски права;
 • Социален доклад;
 • Актуализиран доклад или документ, удостоверяващ липсата на промени на описаните в доклада обстоятелства - в случай, че социалният доклад е изготвен преди повече от една година преди депозирането му ведно с молбата за регистрация;
 • Документ за здравословното състояние на осиновяващия, изготвен от лекар, който съдържа оценка на физическоо и психическото здраве на лицето въз основа на минали и настоящи заболявания; документът съдържа и данни относно наличие/липса на хронични заболявания, заразни венерически болести, СПИН, туберкулза и други застрашаващи живота болести и следва да бъде издаден не по-рано от една година от подаване на моблата за регистрация;
 • Документ за съдимост на осиновяващия;
 • Копие на документ за самоличност;
 • Удостоверение за сключен брак (за семейните кандидат-осиновители);
 • Пълномощно от осиновяващия за представляващата го българска акредитирана организация;
 • Декларация на кандидат-осиновителя по чл. 20, т. 10 от Наредба № 2/24.10.2014 г.;
 • Декларация от осиновяващия относно характеристиките на желаното за осиновяване дете и мотивацията му за осиновяване;
 • Документ за платена държавна такса по чл. 113, ал.5 СК;

 

Документи, изготвяни за даване на съгласие за осиновяване на конкретно дете:

 • Декларация с нотариална заверка на подписа, съдържаща изявление на осиновяващия, че е запознат със здравословното състояние на детето и последиците от осиновяването, изявление за осъществен контакт с детето и изявление за съгласие за започване на съдебното производство;
 • Декларация от осиновяващия с нотариална заверка на подписа, че детето няма да бъде подлагано на експериментално лечение и че приживе части от тялото му няма да бъдат използвани за донорски цели;
 • Декларация по чл. 89, ал. 6 СК;
 • Документ за платена държавна такса по чл. 117, ал. 4 СК;
 • Документ, удостоверяващ, че компетентен орган в държавата по обичайно местопребиваване на осиновяващия ще осъществява следосиновително наблюдение на конкретно дете в продължение на 2 години от допускане на осиновяването;
 • Документите, изготвени в чужбина, се представят във формата по чл. 10, ал. 8 от Наредба № 3/24.10.2014 г.

Всеки документ от чужбина се представя в оригинал и в превод на български език, заверен от българското посолство или консулство в съответната държава. Документ, изготвен на територията на държава, страна по Конвенцията от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове с поставен апостил, се представя в оригинал и в превод на български език, заверен от Министерството на външните работи на Република България.

 

Основните изисквания към кандидатите, желаещи да осиновят дете от България са следните:

 • В България се приемат кандидатури както от семейни хетеросексуални двойки, така и от самостоятелни лица;
 • Да са определени за годни и подходящи осиновяващи съгласно законите на държавата по обичайното си местопребиваване;
 • Да не са лишени от родителски права; 
 • Да са в добро физическо и психическо здраве да не страдат от СПИН, туберкулоза, заразни венерически болести или от болести, застрашаващи техния или на осиновеното дете живот; 
 • Възрастта на кандидатите да съответства на изискването за минимална възрастова разлика от 15 години с осиновяваното дете, изисквана от българското законодателство. При осиновяване на дете от съпрузи е достатъчно, ако само единият от двамата отговаря на възрастовото изискване;
 • Независимо, че не са установени в законодателството, Съветът по международно осиновяване при Министерство на правосъдието е приел следните препоръчителни критерии, на които следва да отговарят осиновяващите с обичайно местопребиваване в чужбина:
  1. Възрастова разлика - разликата във възрастта между осиновяващ и осиновяван не следва да надвишава 50 години по отношение на по-младия и 55 години по отношение на по- възрастния при осиновяване от съпрузи. При осиновяване от едно лице се съобразява по-ниската възрастова разлика. 
  2. Семейно положение- в съответствие с българския Семеен кодекс осиновяващите следва да са сключили брак- не е допустимо осиновяване при режим на съжителство/регистрирано или нерегистрирано/. Може да осиновява и само лице.
  3. Здравословно състояние- осиновяващите следва да бъдат в добро физическо и психическо здраве и да не страдат от заболявания, които могат да застрашат живота и здравето на детето, както и такива, които биха били пречка за адекватното задоволяване на потребностите на съответното дете.
  4. Социално-икономическо положение- осиновяващитеследва да бъдат със социално-икономическо положение, съответстващо на средното за страната по обичайното им местопребиваване.
 • Кандидат-осиновителите следва да отговарят на всички законови изисквания в държавата по обичайното си местопребиваване;