Белгия

< Назад

В Белгия има три официални езика – нидерландски, френски и немски и съответно три езикови общности: Фламандска, Френска и Немска. Кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в Белгия, желаещи да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина, следва да се обърнат за съдействие към акредитиран посредник за международни осиновявания или общностния централен орган по местоживеене. Специфична особеност е, че акредитирани организации за посредничество функционират само във Фламандската и Френската общности на Белгия. Съгласно споразумение между правителствата на Френската и Немската общност в Белгия, кандидат-осиновителите от Немската общност, които желаят да осиновят дете, използват услугите на посредниците от Френската общност, а при необходимост правителството на Немската общност им подсигурява преводач. Кандидатите, живеещи в Столичен район Брюксел следва да изберат да ползват услугите по посредничество, предоставяни във Френската или Фламандската общност. Предвидени са изключения за случаите на осиновяване между членове на семейството, когато процедурата може да се извърши без посредничеството на акредитирана организация. В тези случаи обаче съществуват специфични изисквания: осиновителите от Френската общност трябва да преминат през обучение чрез централния орган в общността, а процедурата на осиновителите от Фламандската общност следва задължително да бъде супервизирана от акредитиран посредник или от общностния централен орган.

Осиновителната процедура в България стъпка по стъпка:

 1. Белгийската акредитирана организация изпраща на Национална асоциация "Семейство" досието с всички изискуеми документи за регистрацията;
 2. След като досието е получено и преведено, нашият екип изготвя молба и депозира досието заедно с нея в българското Министерство на правосъдието. Кандидатите се вписват в регистъра, който представлява списък на активно чакащите кандидат-осиновители. Вписването се случва в двумесечен срок от получаване на документите от Национална асоциация „Семейство“, стига същите да са в изискуемата от закона форма.
 3. Периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече от момента на вписване в регистъра и варира във всеки отделен случай. Той зависи от децата, които могат да бъдат осиновени в момента (например възраст, пол, здравословно състояние) и кандидат-осиновителите, чакащи предложения (техните общи предпочитания, желана възраст, брой кандидати).
 4. Съветът по международно осиновяване разглежда кандидатурите по реда на тяхното вписване и свързва децата с подходящите за тях кандидати. След като бъде отправено предложение за осиновяване се изготвя пакет от документи, наречен „предложение“ и същите биват предоставени на Национална асоциация „Семейство“, която подсигурява превод и ги препраща към партньорската организация, която от своя страна ги препраща към компетентния централен орган. Пакетът документи включва удостоверение за отправяне на предложение, удостоверение със снимка на детето в цял ръст и подробен доклад за детето, изготвен в съответствие с чл. 16 от Хагската конвенция. Белгийската акредитирана организация предоставя предложението на кандидатите, едва след като получи потвърждение от централния орган относно спазването на следните принципни правила с оглед одобряването от тяхна страна на предложенията за осиновяване на конкретни деца: детето трябва да е осиновяемо и да има нужда да бъде осиновено, характеристиките на предложеното дете трябва да съответстват на годността на кандидатите, осиновяването трябва да е съобразено с правата и най-добрия интерес на детето, кандидат-осиновителите трябва да са подходящи осиновяващи на дете с такива характеристики.
 5. Следващата стъпка е кандидатите да се запознаят с детето. Срещите протичат в рамките на 5 работни дни, през които специалист от нашия екип придружава и предоставя превод и подкрепа на кандидат-осиновителите.
 6. Ако кандидатите откажат да осиновят детето, периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече наново. Те обаче биха могли да запазят позицията си в регистъра, ако не са били информирани за значителни здравословни проблеми при детето, ако характеристиките на предложеното дете не съответстват на заявеното от тях желание и в случай, че са кандидатствали за осиновяването на дете със специални нужди, което впоследствие са решили да не осиновят.
 7. Ако кандидатите се съгласят да осиновят детето те трябва да подпишат необходимите документи, предоставени от Национална асоциация „Семейство“-обикновено докато са още в България. За да продължи процедурата напред, общностният централен орган в Белгия трябва да издаде своето съгласие за продължаване на процедурата.  
 8. След това преписката се изпраща към Софийски градски съд, където адвокат от нашият екип представлява кандидатите, както и извършва всички процесуални действия до влизане в сила на съдебното решение.
 9. След като съдебното решение влезе в сила (7 дни след произнасянето му), НАС подпомага кандидатите със снабдяването с удостоверение за съответствие по чл. 23 от Хагската конвенция, нов акт за раждане и паспорт на детето.
 10. Осиновителите трябва да пътуват до България за да вземат детето си и да финализират процедурата по издаване на паспорт и снабдяване с разрешение за влизане и постоянно пребиваване на осиновеното дете на територията на Белгия. За целта в компетентното посолство на Белгия се представят окончателните документи във връзка с осиновяването в изискуемата от закона форма, така че на детето да бъде позволено да влезе и пребивава постоянно на територията на Белгия. Съгласно белгийските разпоредби преди решението на чуждестранния орган да е признато от федералния централен орган, детето не може да влезе на територията на Белгия, нито може да получи белгийски паспорт, виза или гражданство.Осиновеното дете получава белгийско гражданство веднага след признаване на осиновяването от страна на федералния централен орган на Белгия, стига поне единият от осиновителите да е с белгийска националност. След одобрението от страна на федералния централен орган, белгийското Министерство на вътрешните работи (Служба за чужденците) изпраща директива до консулското представителство на Белгия в изпращащата държава, което издава белгийски паспорт на детето или поставя виза в международния паспорт, издаден от изпращащата държава. До изтичане на 15 дни след пристигане на детето в Белгия, акредитираният посредник (или общностният централен орган) следва да потвърдят, че всички изисквания са спазени и всички необходими документи в тази връзка са издадени.
 11. Национална асоциация „Семейство“ трябва да получи общо четири следосиновителни доклада за развитието и състоянието на детето, всеки изпращан на шест месеца в продължение на 2 години след допускане на осиновяването.

 

Кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в Белгия набавят следните документи с оглед вписването им в регистъра на кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в чужбина:

 1. Разрешение за осиновяване – нарича се „решение за годност“ и се издава от компетентния семеен съд по местожителство на кандидат-осиновителите;
 2. Документ, удостоверяващ, че кандидат-осиновителят не е лишен от родителски права –под формата на извлечение от криминалния регистър, тип 2, издавано от Федералната публична служба по правосъдие;
 3. Социален доклад – издава се от социален работник към общностния централен орган във Френската общност и от социален работник към акредитираната организация посредник във Фламандската общност;
 4. Актуализиран доклад или документ, удостоверяващ липсата на промени на описаните в доклада обстоятелства – компетентен да издаде този документ е същият орган, изготвящ първоначалния социален доклад;
 5. Документ за здравословното състояние на осиновяващите – издава се от лекар, доктор по медицина;
 6. Документ за съдимост на осиновяващите – издава се под формата на удостоверение от Федералната публична служба по правосъдие;
 7. Удостоверение за сключен брак (за семейните кандидат-осиновители) – издава се под формата на извлечение от регистъра на населението;
 8. Пълномощно от осиновителите за представляващата ги българска акредитирана организация;
 9. Декларация за информираност на кандидат-осиновителите по чл. 20, т. 10 от Наредба № 2/24.10.2014 г.
 10. Декларация от кандидат-осиновителите относно характеристиките на желаното за осиновяване от тях дете и мотивацията им за осиновяване;

Изисквания спрямо кандидат-осиновителите, предвидени в белгийското законодателство:

Изискванията към кандидат-осиновителите са общи за трите общности.

Допустимо е кандидатстването за осиновяване на дете от семейни двойки (включително и еднополови), двойки в регистрирано съжителство (включително и еднополови),  двойки, живеещи съвместно (включително еднополови) от минимум 3 години към момента на подаване на кандидатура за осиновяване, както и от необвързани лица.

Кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в Белгия трябва да са навършили минимална възраст от 25 години. В случай, че осиновяваното дете е собствено дете на осиновяващия или дете на съпруг или съжителстващ партньор, минималната възраст за кандидат-осиновителя е 18 години. Осиновяващите трябва да са минимум 15 години по-възрастни от осиновяваното дете и поне 10 години по-възрастни в случаите на осиновяване на собствено дете, на дете на съпруг или на съжителстващ партньор. Не е предвидена на федерално ниво максимална възраст за кандидатите, нито максимално допустима възрастова разлика между осиновяващите и децата. Независимо от това, във Френската общност практиката е наложила изискването за максимална възрастова разлика от 45 години между осиновяващия и осиновеното дете.

Действащи партньори: ФИАК-Хоризон, Хет Клайне Миракел