Гърция

< Назад

Осиновителната процедура в България стъпка по стъпка:

 1. Гръцкият централен орган изпраща досието с документите за регистрация на кандидат-осиновителите до централния орган на България-Министерство на правосъдието; Министерство на правосъдието предоставя документите на акредитираната българска организация, упълномощена от кандидат-осиновителите, с цел привеждането на същите в изискуемата от закона форма;
 2. След като досието е получено и преведено, нашият екип изготвя молба и депозира досието заедно с нея в българското Министерство на правосъдието. Кандидатите се вписват в регистъра, който представлява списък на активно чакащите кандидат-осиновители. Вписването се случва в двумесечен срок от получаване на документите от Национална асоциация „Семейство“, стига същите да са в изискуемата от закона форма.
 3. Периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече от момента на вписване в регистъра и варира във всеки отделен случай. Той зависи от децата, които могат да бъдат осиновени в момента (например възраст, пол, здравословно състояние) и кандидат-осиновителите, чакащи предложения (техните общи предпочитания, желана възраст, брой кандидати).
 4. Съвета по международно осиновяване разглежда кандидатурите по реда на тяхното вписване и свързва децата с подходящите за тях кандидати. След като бъде отправено предложение за осиновяване се изготвя пакет от документи, наречен „предложения“ и същите биват предоставени на Национална асоциация „Семейство“, която подсигурява превод и ги препраща към кандидатите. Пакетът включва удостоверение за отправяне на предложение, удостоверение със снимка на детето в цял ръст и подробен доклад за детето, изготвен в съответствие с чл. 16 от Хагската конвенция.
 5. Следващата стъпка е кандидатите да се запознаят с детето. Срещите протичат в рамките на 5 работни дни, през които специалист от нашия екип придружава и предоставя превод и подкрепа на кандидат-осиновителите.
 6. Ако кандидатите откажат да осиновят детето, периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече наново. Те обаче биха могли да запазят позицията си в регистъра, ако не са били информирани за значителни здравословни проблеми при детето, ако характеристиките на предложеното дете не съответстват на заявеното от тях желание и в случай, че са кандидатствали за осиновяването на дете със специални нужди, което впоследствие са решили да не осиновят.
 7. Ако кандидатите се съгласят да осиновят детето те трябва да подпишат необходимите документи, предоставени от Национална асоциация „Семейство“-обикновено докато са още в България. За да продължи процедурата напред, централният орган на Гърция трябва да издаде своето съгласие за продължаване на процедурата.  
 8. След това преписката се изпраща към Софийски градски съд, където адвокат от нашият екип представлява кандидатите, както и извършва всички процесуални действия до влизане в сила на съдебното решение.
 9. След като съдебното решение влезе в сила (7 дни след произнасянето му), НАС подпомага кандидатите със снабдяването с удостоверение за съответствие по чл. 23 от Хагската конвенция, нов акт за раждане и паспорт на детето.
 10. Осиновителите трябва да пътуват до България за да вземат детето си и да финализират процедурата по издаване на паспорт. След издаването на паспорта семейството може да отпътува заедно с детето си.
 11. Национална асоциация „Семейство“ трябва да получи общо четири следосиновителни доклада за развитието и състоянието на детето, всеки изпращан на шест месеца в продължение на 2 години след допускане на осиновяването.

 

Специфични изисквания с оглед документите за вписване в регистъра, изготвяни за кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в Гърция:

 1. Разрешение за осиновяване, издадено от от акредитираната регионална социална служба, от централния орган или от акредитираната организация;
 2. Документ, заверен от компетентния първоинстанционен съд по местожителството на кандидат-осиновителите;
 3. Социален доклад за кандидат-осиновителите, издаден от квалифициран социален работник от регионалната социална служба по местожителството на кандидатите; Когато социалният доклад е изготвен преди повече от една година, се представя и актуализиран доклад, а при невъзможност - документ, удостоверяващ липсата на промени на описаните в доклада обстоятелства.
 4. Декларация от осиновяващите относно характеристиките на детето, което желаят да осиновят, в съответствие с разрешението за осиновяване, и мотивите относно осиновяването.
 5. Документи за здравословното състояние на осиновяващите, изготвени от лекар, съдържащи оценка на физическото и психическото здраве на лицата въз основа на минали и настоящи заболявания. Документите съдържат и данни относно наличие/липса на хронични заболявания, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и други застрашаващи живота болести и следва да бъдат издадени не по-рано от една година от подаване на молбата за регистрация;
 6. Свидетелства за съдимост – издадени от гръцкото Министерство на правосъдието;
 7. Удостоверение за сключен брак – издадено от компетентната общинска служба под формата на извлечение от регистъра на населението;
 8. Пълномощно от кандидат-осиновителите за Национална асоциация "Семейство";
 9. Копия на документите за самоличност на кандидат-осиновителите;

 Изисквания спрямо кандидат-осиновителите, предвидени в гръцкото законодателство:

Необвързани самостоятелни кандидат-осиновители могат да кандидатстват за осиновяване. Кандидат-осиновителите трябва да са навършили минимална възраст от 30 години. Допустимата максимална възраст за осиновяващите съгласно гръцкото законодателство е 60 години. Възрастовата разлика между осиновителите и осиновяваното дете не трябва да е по-ниска от 18 години и по-висока от 50 години.