Канада

< Назад

 Осиновителната процедура в България стъпка по стъпка:

 1. Канадската агенция изпраща на Национална асоциация „Семейство“ досието на кандидат-осиновителите с всички изискуеми документи за регистрацията;
 2. След като досието е получено и преведено, нашият екип изготвя молба и депозира досието заедно с нея в българското Министерство на правосъдието. Кандидатите се вписват в регистъра, който представлява списък на активно чакащите кандидат-осиновители. Вписването се случва в двумесечен срок от получаване на документите от Национална асоциация „Семейство“, стига същите да са в изискуемата от закона форма.
 3. Периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече от момента на вписване в регистъра и варира във всеки отделен случай. Той зависи от децата, които могат да бъдат осиновени в момента (например възраст, пол, здравословно състояние) и кандидат-осиновителите, чакащи предложения (техните общи предпочитания, желана възраст, брой кандидати).
 4. Съвета по международно осиновяване разглежда кандидатурите по реда на тяхното вписване и свързва децата с подходящите за тях кандидати. След като бъде отправено предложение за осиновяване се изготвя пакет от документи, наречен „предложения“ и същите биват предоставени на Национална асоциация „Семейство“, която подсигурява превод и ги препраща към партньорската организация, която от своя страна ги предоставя на кандидатите. Пакетът включва удостоверение за отправяне на предложение, удостоверение със снимка на детето в цял ръст и подробен доклад за детето, изготвен в съответствие с чл. 16 от Хагската конвенция.
 5. Следващата стъпка е кандидатите да се запознаят с детето. Срещите протичат в рамките на 5 работни дни, през които специалист от нашия екип придружава и предоставя превод и подкрепа на кандидат-осиновителите.
 6. Ако кандидатите откажат да осиновят детето, периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече наново. Те обаче биха могли да запазят позицията си в регистъра, ако не са били информирани за значителни здравословни проблеми при детето, ако характеристиките на предложеното дете не съответстват на заявеното от тях желание и в случай, че са кандидатствали за осиновяването на дете със специални нужди, което впоследствие са решили да не осиновят.
 7. Ако кандидатите се съгласят да осиновят детето те трябва да подпишат необходимите документи, предоставени от Национална асоциация „Семейство“-обикновено докато са още в България. За да продължи процедурата напред, централният орган в Канада трябва да издаде своето съгласие за продължаване на процедурата.  След това ние ще представим документите в Министерство на правосъдието с оглед издаване на окончателно съгласие от министъра на правосъдието.
 8. След това преписката се изпраща към Софийски градски съд, където адвокат от нашият екип представлява кандидатите, както и извършва всички процесуални действия до влизане в сила на съдебното решение.
 9. След като съдебното решение влезе в сила (7 дни след произнасянето му), НАС подпомага кандидатите със снабдяването с удостоверение за съответствие по чл. 23 от Хагската конвенция, нов акт за раждане и паспорт на детето.
 10. Осиновителите трябва да пътуват до България за да вземат детето си и да финализират процедурата по издаване на паспорт. Съгласно законодателството, осиновеното дете трябва да получи имигрантска виза, за да може да влезе в Канада. Национална асоциация „Семейство“ ще предостави подкрепа и ще посредничи в процедурата по издаване на удостоверение за канадско гражданство и виза за детето. След като тя бъде финализирана, семейството може да отпътува заедно с детето си.
 11. Национална асоциация „Семейство“ трябва да получи общо четири следосиновителни доклада за развитието и състоянието на детето, всеки изпращан на шест месеца в продължение на 2 години след допускане на осиновяването.

 

Кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в Канада набавят следните документи с оглед вписването им в регистъра на кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в чужбина:

 1. Разрешение за осиновяване на дете- част втора на социалното проучване, издадено от съответния централен орган по смисъла на чл. 6 от Хагската конвенция в съответната провинция на Канада;
 2. Документ, удостоверяващ, че кандидат-осиновителят не е бил лишаван от родителските/попечителските си права, издаван от акредитираната организация-посредник, след извършена проверка в архивите на Федералната полиция и Комитета за помощ на децата;
 3. Социален доклад за кандидат-осиновителя- част първа на социалното проучване, изготвен от лицензиран, правоспособен експерт, а за Онтарио-от правоспособен експерт-социален работник, лицензиран от Министерство на услугите за деца и младежи; Когато социалният доклад е изготвен преди повече от една година, се представя и актуализиран доклад, а при невъзможност - документ, удостоверяващ липсата на промени на описаните в доклада обстоятелства.
 4. Документ за здравословното състояние на осиновяващия, изготвен от лекар, съдържащи оценка на физическото и психическото здраве на лицето въз основа на минали и настоящи заболявания. Документът съдържа и данни относно наличие/липса на хронични заболявания, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и други застрашаващи живота болести и следва да бъде издаден не по-рано от една година от подаване на молбата за регистрация;
 5. Свидетелство за съдимост на осиновяващия, издадено от Интерпол Отава, Национално централно бюро;
 6. Пълномощно от кандидат-осиновителите за Национална асоциация „Семейство“;
 7. Декларация за информираност по чл. 20, т. 10 от Наредба № 2/24.10.2014 г.;
 8. Удостоверение за сключен брак (при кандидатстване от семейна двойка)
 9. Копие от документа за самоличност на кандидат-осиновителя;

 

Изисквания спрямо кандидат-осиновителите, предвидени в канадското законодателство:

 В нито една провинция или територия на Канада не се предвиждат ограничения относно семейния статус - могат да кандидатстват както самостоятелни кандидат-осиновители, така и семейни двойки. Допуска се и кандидатстването от еднополови двойки. Няма федерално определени ограничения по повод на максимална възраст за кандидатите, нито за минимална и максимална възрастова разлика с осиновяваното дете. Няма ограничения пред лицата с недъзи или тези от специфични категории да кандидатстват за разрешение. В някои от провинциите са предвидени специфични изисквания, както е отразено по-долу:

За провинция Онтарио: Не се предвиждат възрастови ограничения към кандидат-осиновителите, освен изискването те да са пълнолетни и дееспособни лица. Трябва да са в състояние да докажат, че финансово и физически са подготвени да се грижат за детето. При одобрението на кандидатите допълнително се преценяват фактори като зрялост, мотивация, начин на живот, житейски опит, физическо и емоционално здраве, интереси, подкрепяща система. Когато кандидатства семейна двойка или еднополова двойка, кандидатите следва да са живели заедно минимум две години преди депозирането на молба за осиновяване. Когато в семейството вече има дете, трябва да е налице най-малко 18 месеца разлика във възрастта между това дете и осиновяваното. Централният орган на провинцията би могъл да допусне известни отклонения от последното изискване.

За провинция Квебек: Кандидат-осиновителите от провинция Квебек трябва да живеят на територията на провинцията, да са навършили минимална възраст от 18 години и да са с поне 18 години по-възрастни от осиновяваното дете, освен в случаите на осиновяване на дете на съпруг.

За провинция Албърта: Кандидат-осиновителите от провинция Албърта трябва да са навършили минимална възраст от 18 години и да живеят на територията на провинцията.

За провинция Саскечуан: Кандидат-осиновителите от провинция Саскечуан трябва да са пълнолетни, т.е. да са навършили минимална възраст от 18 години. Във всеки отделен случай при одобрението на кандидатите се оценяват техните капацитет и мотивация. Въпреки че няма максимална възрастова граница, решенията относно годността на осиновителите се вземат с оглед най-добрия интерес на детето и капацитета на кандидатите да го отглеждат през периода на детството му.

За провинция Британска Колумбия: Кандидат-осиновителите от провинция Британска Колумбия трябва да са навършили минимална възраст от 19 години. Когато осиновяващите вече имат деца, трябва да е изминала най-малко една година между настаняванията на децата. По изключение това изискване не се прилага при деца с общ произход, както и в случаите на осиновяване на деца, между които съществува връзка като между деца с общ произход.

За провинция Манитоба: Кандидат-осиновителите от провинция Манитоба трябва да са навършили минимална възраст от 18 години и да живеят на територията на провинцията. Ако осиновителите вече имат деца, на практика се спазва принципът, че осиновеното дете трябва да е на по-ниска възраст от детето/децата, които вече са в семейството.

За провинция Ню Брънсуик: Кандидат-осиновителите от провинция Ню Брънсуик трябва да са навършили минимална възраст от 19 години. При кандидатстване от двойка кандидат-осиновители, връзката им трябва да е била с продължителност от минимум две години преди депозиране на молбата за осиновяване.

За провинция Нюфаундленд и Лабрадор: Кандидат-осиновителите от провинция Нюфаундленд и Лабрадор трябва да са навършили минимална възраст от 19 години и да са живели на територията на провинцията в продължение на поне 6 месеца.

За провинция Нова Скотия: Кандидат-осиновителите от провинция Нова Скотия трябва да са навършили минимална възраст от 19 години, да са канадски граждани или да имат статут на постоянно пребиваващ имигрант, както и да живеят на територията на провинцията.

За територия Нунавут: Кандидат-осиновителите от Нунавут трябва да са навършили минимална възраст от 19 години и да живеят в границите на територията.

За територия остров Принц Едуард: Кандидат-осиновителите от остров Принц Едуард трябва да са навършили минимална възраст от 18 години. Кандидатите трябва да разполагат с постоянни ресурси за подсигуряване на основните жизнени потребности на детето, да нямат сериозни физически или психиатрични проблеми или недъг, застрашаващ живота им или такъв, който значително може да намали родителския им капацитет.

За Северозападните територии: Кандидат-осиновителите от Северозападните територии трябва да са пълнолетни, т.е. навършили възрастта от 19 години, и да живеят в границите на територията.

За територия Юкон: Кандидат-осиновителите от Юкон трябва да са навършили минимална възраст от 19 години и да живеят в границите на територията.

 

Действащ партньор: Лавинг Харт Интернешънъл Адопшън Ейджънси