Италия

< Назад

Осиновителната процедура в България стъпка по стъпка:

 1. Италианската организация изпраща на Национална асоциация "Семейство" досието с всички изискуеми документи за регистрацията;
 2. След като досието е получено и преведено, нашият екип изготвя молба и депозира досието заедно с нея в българското Министерство на правосъдието. Кандидатите се вписват в регистъра, който представлява списък на активно чакащите кандидат-осиновители. Вписването се случва в двумесечен срок от получаване на документите от Национална асоциация „Семейство“, стига същите да са в изискуемата от закона форма.
 3. Периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече от момента на вписване в регистъра и варира във всеки отделен случай. Той зависи от децата, които могат да бъдат осиновени в момента (например възраст, пол, здравословно състояние) и кандидат-осиновителите, чакащи предложения (техните общи предпочитания, желана възраст, брой кандидати).
 4. Съвета по международно осиновяване разглежда кандидатурите по реда на тяхното вписване и свързва децата с подходящите за тях кандидати. След като бъде отправено предложение за осиновяване се изготвя пакет от документи, наречен „предложения“ и същите биват предоставени на Национална асоциация „Семейство“, която подсигурява превод и ги препраща към партньорската организация, която от своя страна ги предоставя на кандидатите. Пакетът включва удостоверение за отправяне на предложение, удостоверение със снимка на детето в цял ръст и подробен доклад за детето, изготвен в съответствие с чл. 16 от Хагската конвенция.
 5. Следващата стъпка е кандидатите да се запознаят с детето. Срещите протичат в рамките на 5 работни дни, през които специалист от нашия екип придружава и предоставя превод и подкрепа на кандидат-осиновителите.
 6. Ако кандидатите откажат да осиновят детето, периодът на чакане за получаване на предложение започва да тече наново. Те обаче биха могли да запазят позицията си в регистъра, ако не са били информирани за значителни здравословни проблеми при детето, ако характеристиките на предложеното дете не съответстват на заявеното от тях желание и в случай, че са кандидатствали за осиновяването на дете със специални нужди, което впоследствие са решили да не осиновят.
 7. Ако кандидатите се съгласят да осиновят детето те трябва да подпишат необходимите документи, предоставени от Национална асоциация „Семейство“-обикновено докато са още в България. За да продължи процедурата напред, Комисията по международни осиновявания в Италия трябва да издаде своето съгласие за продължаване на процедурата. След това ние ще представим документите в Министерство на правосъдието с оглед издаване на окончателно съгласие от министъра на правосъдието.  
 8. След това преписката се изпраща към Софийски градски съд, където адвокат от нашият екип представлява кандидатите, както и извършва всички процесуални действия до влизане в сила на съдебното решение.
 9. След като съдебното решение влезе в сила (7 дни след произнасянето му), НАС подпомага кандидатите със снабдяването с удостоверение за съответствие по чл. 23 от Хагската конвенция, нов акт за раждане и паспорт на детето.
 10. Осиновителите трябва да пътуват до България за да вземат детето си и да финализират процедурата по издаване на паспорт. Вторият престой в страната е около 6-7 дни. Италианската Комисия по международни осиновявания изпраща формално известие до посолството на Италия в България, въз основа на което посолството издава разрешение детето да влезе и пребивава на територията на Италия. След влизането на детето в Италия, то придобива италианско гражданство в момента на вписване на решението за осиновяване в регистрите по гражданско състояние. Компетентен да извърши вписването е Съдът за малолетни в района на местоживеене на осиновителите.
 11. Национална асоциация „Семейство“ трябва да получи общо четири следосиновителни доклада за развитието и състоянието на детето, всеки изпращан на шест месеца в продължение на 2 години след допускане на осиновяването.

Кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в Италия набавят следните документи с оглед вписването им в регистъра на кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в чужбина:

 1. Разрешение за осиновяване – наричано в Италия „решение за годност“- издава се от компетентния Съд за малолетни по местожителство на кандидатите;
 2. Документ, удостоверяващ, че кандидат-осиновителите не са лишени от родителски права – компетентни да издадат този документ са или компетентния Съд за малолетни по местожителство на кандидатите или упълномощената от тях акредитирана италианска организация;
 3. Документ, удостоверяващ, че кандидатите са упълномощили акредитирана италианска организация да посредничи при осиновяването в законовоизискуемия едногодишен срок от издаване на решението за годност- документът се издава от упълномощената италианска организация;
 4. Социален доклад – изготвя се от местните служби за социално подпомагане;
 5. Актуализиран доклад или документ, удостоверяващ липсата на промени на описаните в доклада обстоятелства – компетентни да издадат този документ са или местните социални служби или упълномощената акредитирана организация в Италия. Този документ е изискуем, когато социалният доклад е издаден преди повече от една година;
 6. Документи за здравословното състояние на осиновяващите, изготвени от лекар към регионалната здравна служба, съдържащи оценка на физическото и психическото здраве на лицата въз основа на минали и настоящи заболявания. Документите съдържат и данни относно наличие/липса на хронични заболявания, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и други застрашаващи живота болести и следва да бъдат издадени не по-рано от една година от подаване на молбата за регистрация;
 7. Свидетелства за съдимост, издадени от Министерство на правосъдието, Информационна система на съдебната картотека;
 8. Брачно свидетелство – издадено от компетентната Общинска служба по гражданско състояние/демографска служба;
 9. Пълномощно от кандидат-осиновителите за Национална асоциация „Семейство“;
 10. Декларация за информираност от кандидат-осиновителите по чл. 20, т. 10 от Наредба № 2/24.10.2014 г.;
 11. Копия от документите за смоличност на кандидат-осиновителите;

 

Изисквания спрямо кандидат-осиновителите, предвидени в италианското законодателство:

Право да кандидатстват за осиновяване имат единствено семейни двойки. Кандидатите трябва да имат сключен брак към момента, в който подават своята декларация за готовност за осиновяване. Съществува изискване бракът да е с продължителност поне три години, без фактическа раздяла на съпрузите през този период.

Допустимо е по изключение осиновяването на дете от несемеен кандидат-осиновител, само в случай на непълно осиновяване или когато между осиновяващия и детето е налице съществуваща отнапред стабилна и силна емоционална връзка. Предвидената минимална възрастова разлика между осиновяващите и детето е 18 години, а максималната е 45 години за единия осиновител и 55 години за другия. Възрастовото ограничение не се прилага, ако съдът за малолетни реши, че недопускането на осиновяването би довело до значителна увреда на най-добрия интерес на детето. Допуска се и осиновяване в отклонение от максималната възрастова граница, когато тя се надвишава само от единия от съпрузите с не-повече от 10 години или когато кандидатите вече имат свои биологични или осиновени деца, от които поне едното е малолетно или когато осиновяването касае брат или сестра на осиновеното от кандидатите дете.

 

Действащи партньори: Асоциация Ил Мантело ОНЛУС, НАДИА ОНЛУС